Worden vitaminen in Europa aan banden gelegd?

De Europese Commissie is van plan om dit jaar maximaal toegestane hoeveelheden vitaminen vast te leggen voor alle Europeanen.

Inhoudsopgave:

In 2002 stelde de Europese Unie al een richtlijn vast dat er Europese regelgeving moest komen over wat wij dagelijks maximaal aan vitaminen, mineralen en andere voedingssupplementen mogen gebruiken. Dit jaar wordt er verwacht dat de Europese Commissie deze richtlijn gaat omzetten in een Europese wetgeving. Het moge duidelijk zijn dat de Europese Unie steeds meer over ons te zeggen heeft, maar dat zij nu daadwerkelijk gaan bepalen wat jij en ik dagelijks zouden mogen nemen aan deze essentiële voedingstoffen is reden voor grote bezorgdheid.

Dit is een potentiële inbreuk op onze keuzevrijheid die door een stel ongekozen, met ons belastinggeld betaalde bureaucraten wordt opgelegd. Hiermee wordt ons de vrijheid ontzegd om zelf te mogen kiezen hoe voor onze eigen gezondheid te zorgen.

Wij staan voor een vrije keuze, vandaar ook dat ons merk FreeChoice for Your Health heet, waar iedereen vrij is om zelf te kiezen hoe zij hun lichaam op een natuurlijke manier ondersteunen en versterken.

Wat is er aan de hand?

In Nederland kunnen we voor de meeste vitaminen momenteel nog vrij kiezen welke en hoeveel we willen nemen. Daarmee is Nederland het meest vrije land in Europa. In tegenstelling tot andere landen bestaat er op dit moment alleen maar regelgeving over de volgende drie vitaminen:

 • Vitamine A: maximaal 1200 μg RE = 4000 IE
 • Vitamine D: maximaal 75 μg = 3000 IE
 • Vitamine B6: maximaal 21 mg

Ook al is elk van deze restricties al een ernstige schending van onze vrijheid, het dreigt nu snel veel erger te worden. Als de Europese Commissie (EC) haar zin krijgt, waar het op dit moment naar uitziet, zal dit voor Nederland, maar ook voor alle andere Europese landen drastische gevolgen hebben. Onze vrijheid op het gebied van natuurlijke gezondheid zal ernstig onder druk komen te staan.

Zoals je weet staan wij voor een vrije keuze voor onze gezondheid (FreeChoice for your Health) en voor individuele keuzevrijheid over het gebruik van vitaminen en mineralen. Daarom steunen wij de Alliance for Natural Health Europe en heb ik er voor gekozen als voorzitter de Europese tak van deze wereldwijd opererende stichting te leiden.

bron: overheid.nl - wettenbank [https://wetten.overheid.nl/BWBR0041264/2018-10-01]

Ondemocratisch en onwetenschappelijk

Al in 2002 werd de Richtlijn¹ 2002/46/EG opgesteld die de opzet vormt voor de Europese regelgeving inzake voedingssupplementen. Toen werd al aangekondigd dat het doel was om maximale toegelaten hoeveelheden voor vast te stellen op basis van een eenzijdige analyse over potentiële risico’s die supplementen met zich mee zouden kunnen brengen zonder daarbij de gezondheidsvoordelen in ogenschouw te nemen.

De Richtlijn bevat verder een aantal andere opvallende restricties:

Ondemocratisch

De Europese commissie heeft bijna volledig vrij spel bij het vaststellen van bovengrenzen van vitaminen en mineralen in supplementen. Ze hoeft haar wetsvoorstel alleen voor te leggen aan een speciaal daarvoor opgericht comité bestaande uit experts van een aantal lidstaten. Noch de nationale overheden zelf, noch de burgers kunnen op deze besluitvorming veel invloed uitoefenen. Het is duidelijk dat de besluitvorming dus op volledig ondemocratische wijze tot stand zal komen.

De Europese Commissie is verplicht van te voren advies in te winnen bij de Europese Voedselautoriteit*(European Food Safety Authority). De EFSA⁴ opereert echter vanuit een vooringenomenheid ten aanzien van supplementen door alleen naar de risico’s te kijken en de voordelen geheel buiten beschouwing te laten.

De toekomst van de maximaal dagelijks toegestane hoeveelheden van vitaminen en mineralen ligt dus volledig in handen van de Europese Commissie en een aantal commissies van de EFSA die adviezen uit moeten brengen. Voeg daar nog eens de invloed van de industrie op deze besluitvorming aan toe, dan zie je dat er weinig overblijft voor enige democratische besluitvorming.

Onwetenschappelijk

Ondanks wat de wetenschap ook allemaal ontdekt heeft over vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen, legt deze richtlijn ons desalniettemin op dat er geen eigenschappen mogen worden toegeschreven aan vitaminen die erop wijzen dat zij ziekten bij mensen kunnen voorkomen, behandelen of genezen [art. 6].

Dit terwijl ernstige ‘ziekten’ juist grotendeels werden uitgebannen door tekorten op te heffen:

 • Nachtblindheid – een tekort aan Vitamine A
 • Beriberi – een tekort aan Vitamine B1
 • Pellagra – een tekort aan Vitamine B3
 • Pernicieuze anemie – een tekort aan Vitamine B12
 • Scheurbuik – een tekort aan Vitamine C
 • Engelse Ziekte – een tekort aan Vitamine D

Aangezien deze ernstige ziekten het gevolg waren van vitaminetekorten, is het zeker niet onwaarschijnlijk dat minder ernstige fysieke en mentale toestanden ook gevolgen zijn van tekorten. Met 10,3 miljoen zieke mensen in Nederland mag de rol van tekorten niet onderschat worden:

Ofschoon voldoende wetenschappelijke onderzoek en gezond verstand het tegendeel aantonen, mag je desondanks niet beweren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding geen passende hoeveelheid aan nutriënten kan bieden [art. 7] [art. 6]. Het is al meerdere malen aangetoond dat de kwaliteit van onze voeding, groenten en fruit teruggelopen is door de wijze waarop we landbouw bedrijven en door de overvloed aan chemische stoffen (kunstmest, bestrijdingsmiddel) die worden gebruikt.

De industriële verwerking met allerlei voedseladditieven, conserveringsmiddelen en kunstmatige zoetstoffen heeft ook voor een ernstige verarming van onze voeding gezorgd.

Ondanks een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk gegevens over de talloze gezondheidsvoordelen van vitaminen, mineralen en ander voedingsstoffen, worden de maximaal toelaatbare hoeveelheden alleen bepaald op basis van eventuele en hypothetische risico’s. Deze risico’s worden uitsluitend bepaald op basis van de meest overgevoelige bevolkingsgroepen, waarbij zelfs lichte ongemakken zoals een tijdelijke diarree als risico wordt beschouwd.

De gezondheidsvoordelen van vitaminen en mineralen worden hierbij volledig buiten beschouwing gelaten. Het gevolg van een dergelijke gemanipuleerde strategie zal ervoor zorgen dat de maximaal toelaatbare hoeveelheden extreem laag zullen worden en het overgrote deel van de bevolking talloze gezondheidsvoordelen onthouden worden. Dit alles ondanks het feit dat er maar liefst zo’n half miljoen artikelen over alleen al de gezondheidsvoordelen van vitaminen op PubMed⁵ te vinden zijn, een Amerikaanse website met alle biotechnologische informatie.

Als deze zelfde risicoanalyse gehanteerd zou worden voor medicijnen en alle andere chemische stoffen, dan zouden er weinig of geen van deze producten ooit op de markt toegelaten zijn.

Sinds 2002 is de Europese Commissie al bezig om een manier te vinden deze richtlijn om te zetten in bindende en verplichte regelgeving voor heel de Europese Unie (EU) waarmee men beoogt om jou en mij een dagelijkse maximum op te leggen van wat we mogen nemen aan vitaminen en mineralen. De EC is nu bezig vitaminen en mineralen te propageren als zijnde externe, mogelijk gevaarlijke en overbodige middeltjes om deze regelgeving ingevoerd te krijgen, terwijl we het hier puur over levensbelangrijke voeding(stoffen) hebben.

Als we de Europese Commissie zijn gang laten gaan, wordt dit een serieuze bedreiging voor onze keuzevrijheid en voor het wetenschappelijk aanvaardbaar gebruik van vitaminen en mineralen. Het moge duidelijk zijn dat de consument hier absoluut geen baat bij heeft. Integendeel!

¹Richtlijn: een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Zij mogen echter zelf de wetgeving vaststellen om dat doel te bereiken.
²Bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0046
³Bron: VZinfo.nl, een site door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [https://www.vzinfo.nl/chronische-aandoeningen-en-multimorbiditeit/leeftijd-en-geslacht#Chronische-aandoeningen-trend]
⁴EFSA: European Food Safety Authority, een agentschap van de Europese Unie. De belangrijkste taak van de EFSA is onafhankelijk advies geven aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en alle lidstaten in verband met voedselveiligheid.
⁵PubMed: National Library of Medicine, National Center of Biotechnology Information [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/]

Heeft de Europese Commissie dan niets beters te doen?

Zo zouden ze bijvoorbeeld ons belastinggeld beter kunnen inzetten voor kwesties waarvan het bekend is dat die onze gezondheid wél schaden, waaronder:

 • De schadelijk gevolgen van chemische stoffen die worden gebruikt om alledaagse producten mee te vervaardigen en zo in ons milieu terechtkomen, zoals PFAS* en talloze andere gifstoffen.

 • Het gebruik van gevaarlijke pesticiden in de landbouw, antibiotica en vaccins in de veeteelt. De Europese Commissie heeft nota bene in november vorig jaar nog de gevaarlijke en kankerverwekkende bestrijdingsmiddel Glyfosaat voor weer 10 jaar (!) goedgekeurd.²

 • Het overmatige gebruik van plastic, wat inmiddels in de vorm van microplastic overal voorkomt, op grote schaal dieren vergiftigt en helaas ook in onze voeding terug te vinden is.

 • De zeer ernstige bijwerkingen van medicijnen en vaccins.

 • Gevaarlijke stoffen die toegevoegd worden in onder andere cosmetica en middelen voor persoonlijke hygiëne.

 • Onnodige en soms schadelijke voedseladditieven, conserveringsmiddelen en kunstmatige zoetstoffen.

 • Straatdrugs en alcohol die op grote schaal gebruikt worden, met alle gevolgen van dien.

 • De potentiële schade die straling van vooral WiFi en 5G veroorzaakt.

 • De toepassing van (te veel) suiker in voedingsproducten.

Als je deze opsomming ziet, dan vraag je je toch echt af of die bureaucraten in Brussel ons welzijn wel voor ogen hebben of ben ik nu te kritisch? Er zijn zoveel invalshoeken om onze gezondheid en die van de volgende generaties te beschermen. Alle bovengenoemde bedreigingen voor onze gezondheid zijn nog steeds actueel of worden zelfs volledig gesteund door de Europese Unie.

Waarom, waarom, waarom, zou je dan denken, doen ze daar dan zo weinig of niets aan, maar zijn ze wel bereid het gebruik van vitaminen, mineralen en andere gezonde en essentiële voedingsstoffen aan banden te leggen?

¹PFAS: Poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6.000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.
²glyfosaat: een pesticide van de firma Bayer (voorheen Monsanto) [https://www.ctgb.nl/onderwerpen/glyfosaat]

Wie is hierbij gebaat?

Als je naar alle mogelijk betrokken partijen kijkt, dan is er natuurlijk één die als hoofdverdachte er bovenuit steekt: de farmaceutisch industrie.

Het is met name de farmaceutische sector die enorm veel baat heeft van de rampzalige statistieken over chronische aandoeningen. Net als elke andere industrie streeft de farmaceutische industrie naar zoveel mogelijk omzet en winst, maar in hun geval kunnen zij dat alleen maar bewerkstelligen door zoveel mogelijk medicijnen te verkopen en daar hebben ze zieke mensen voor nodig.

Hoe zieker wij met z’n allen zijn, des te beter het gaat met de farmaceutische industrie. Door het gebruik van vitaminen en mineralen te ontmoedigen en de maximaal toelaatbare dagelijkse hoeveelheden te minimaliseren, zullen zij hun al grote omzetten nog verder kunnen verhogen.

Ik kan me heel goed voorstellen dat het moeilijk te bevatten is dat er zoveel kwaadaardigheid bestaat, maar kijk nog eens een keer naar de feiten die ik heb beschreven, dan kun je net zoals mij helaas niet tot een andere conclusie komen.

De farmaceutische industrie is een van de (invloed)rijkste industrieën op aarde en kan daarmee buitenproportioneel veel invloed uitoefenen op de bureaucraten in Europa. Uit een publicatie van de Corporate Europe Observatory (CEO)¹ van 2021 blijkt dat er doorlopend meer dan 290 lobbyisten van de farmaceutische industrie in Brussel actief zijn. Met een jaarlijks budget van minimaal € 36 miljoen verdedigen zij hun belangen. Met zo’n leger aan lobbyisten is het onweerlegbaar dat de farmaceutische industrie meer invloed heeft op de totstandkoming van een Europese regelgeving dan wij als belanghebbende burgers hebben. Verder heeft de onderzoeksgroep CEO regelmatig melding gemaakt dat hooggeplaatste medewerkers van de farmaceutische industrie gaan werken voor de EFSA en omgekeerd, de zogenaamde ‘revolving doors’: de situatie waarin iemand met een invloedrijke overheidspositie overstapt naar een hoge positie in een privébedrijf, of omgekeerd.

¹Corporate Europe Observatory (CEO) is een onderzoeksgroep die de invloed van bedrijven en hun lobbygroepen in de EU-beleidsvorming aan de kaak stelt.
²bron: https://corporateeurope.org/en/2021/05/big-pharmas-lobbying-firepower-brussels-least-eu36-million-year-and-likely-far-more

Wat kunnen wij er aan doen?

Als FreeChoice steunen wij de wereldwijd opererende stichting Alliance for Natural Health International (ANH). FreeChoice steunt en neemt actief deel aan acties die onze eigen vrije keuzes ten aanzien van levensstijl, gezondheid en vitaminen beschermen. Die keuzevrijheid staat momenteel zwaar onder druk.

De afgelopen twee jaar heb ik het voorzitterschap op mij genomen van de Europese tak van deze Alliance. Als ANH Europe richten wij ons vooral op de dreiging van de dit jaar verwachte hierboven besproken Europese wetgeving.

Wij onderzoeken diverse wegen om dit proces te kunnen afremmen of zelfs tegenhouden om zo onze vrijheid kracht bij te zetten, door:

 • Bewustmaking van de Europese burger: op dit moment zijn er nog te weinig mensen zich bewust van wat de Europese Commissie voor ons in petto heeft. Wij informeren mensen via sociale media en alternatieve kanalen zoals Blckbx, de Nieuwe Wereld, influencers, Keuzevrijbijmij en de Andere Krant. De mainstream nieuwskanalen staan hier niet voor open. Zij lijken in deze strijd helaas de kant van de Europese Commissie en de farmaceutische industrie gekozen te hebben. Zie hiervoor deze blog over het programma van de heer Lubach van vorig jaar. We kunnen het komende jaar meer aanvallen op vitaminen verwachten die als doel hebben om de Europese burger "warm" te maken voor de nieuwe EU regelgeving.

 • Bundeling van krachten van bezorgde burgers, artsen, therapeuten, health coaches, supplementbedrijven, enz., om een gezamenlijke vuist te maken naar overheden en de Europese Commissie.

 • ANH heeft het Micronutrient Risk Benefit Model (Risico/Voordeel Model voor Micronutriënten – MRB Model) ontwikkeld om tegenwicht te bieden tegen de toepassing van de onwetenschappelijke risicoanalyse waarmee de Europese Commissie de maximaal toegestane hoeveelheden vitaminen en mineralen bepaalt.
  YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=obCk8mjd6HU&t=2s

 • Via gerechtelijke wegen de besluitvorming van de EC blokkeren of terugdraaien. We zijn in overleg met advocaten die gespecialiseerd zijn in Europees- en Voedingsrecht.

Conclusie

De vitamientjes die jij en ik elke dag nemen worden door de EU aan banden gelegd. Deze krankzinnige ontwikkeling, waarbij juist datgene dat onze gezondheid ondersteunt, hardhandig wordt aangepakt, moet te alle kosten worden gestopt.

We moeten de Europese bureaucraten oproepen om af te zien van wetgeving op het gebied van vitaminen en hen dwingen zich te richten op de zaken die wél schadelijk zijn voor onze gezondheid en waar de Europese burger zich grote zorgen over maakt.

We moeten onze krachten bundelen want alleen als we ons verenigen staan we sterker. Jij kunt meehelpen door deze blog op elk mogelijk social media kanaal of via andere wegen, te delen met zoveel mogelijk mensen en door lid te worden van ANH Europa. Wij hebben iedereen nodig om het tij te keren. Ik reken op je!

Zie ook mijn uiteenzetting bij blckbx.tv
https://www.blckbx.tv/tag/blckbx-today

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: